<< terug naar de homepage >>

Santa's House - Wedstrijdvoorwaarden

Onderstaande wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de acties en wedstrijden die georganiseerd worden door het Santa's House en Winterkasteel. Bij het meedoen met de acties/wedstrijden gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen
Deze actie is georganiseerd door de organisatie van Santa's House. Zij behouden zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en wijzigingen in de kleurwedstrijd aan te brengen of de toegang tot de website www.santashouse.nl of onderdelen van deze site te beeindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid van de website, is de organisatie van Santa's House niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 - Deelname
2.1 Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan de Santa's House kleurplatenwedstrijd en/of Puzzel & rebus Wedstrijd in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
2.2 De organisatie van Santa's House gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen nooit aan derden worden verstrekt.
2.3 De actie is geldig van 9 december tot en met 24 december 2017.
2.4 Alle inzendingen worden automatisch eigendom van de organisatie van Santa's House en ingeleverde kleurplaten kunnen niet worden geretourneerd. De deelnemer en/of zijn of haar ouders of wettelijk vertegenwoordiger draagt door deelname al haar rechten m.b.t. de ingeleverde plaat over aan de organisatie van Santa's House zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding of naamsvermelding. Met deze overdracht heeft de organisatie van Santa's House het exclusieve recht de desbetreffende inzending te gebruiken, kopieren of openbaar te maken.
2.5 Per kind mag 1 kleurplaat worden ingeleverd en 1 deelname formulier aan de puzzel & rebus wedstrijd

Artikel 3 - Prijzen
Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 4 - Vaststelling winnaars
4.1 De winnaars worden geselecteerd op basis van originaliteit en creativiteit en worden uiterlijk 22 december 2017 persoonlijk benaderd door de organisatie van Santa's House.
4.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 Artikel 5 - Aansprakelijkheid
De organisatie van Santa's House kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.

Artikel 6 - Slotbepaling
6.1 Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
6.2 Op deze promotie is het Nederlands recht van toepassing.
6.3 De organisatie van Santa's House behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beinvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
6.4 De organisatie van Santa's House behoudt zich het recht voor om de actie te beeindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
6.5 Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie van Santa's House.
6.6 Wijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.

Neem voor klachten en vragen over de wedstrijdvoorwaarden contact op met info@santashouse.nl